1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2013. február 15., péntek

SÁRKÁNY REND, AVAGY EGY TABÁNI KOCSMANÉV EREDETE


Lazarevics István szerb despota  a Hrebeljanovics dinasztiából származott . Született 1374-ben Krusevácon


Édesapja, Lázár halála után az egykor hatalmas szerb birodalom szétmállott. I. Tvrtko bosnyák király elfoglalta a dalmát partokat (Primorje)[1], Brankovics Vuk Pristina vidékét és I. Bajazid oszmán szultán adófizetője lett[, a Balsák családja Albániát; így Lázár özvegyének, Milicának és a kiskorú Istvánnak a régi szerb cárságból csak igen kevés maradt: azt is csak a török kegyelméből bírták. Bajazid nőül vette Milica gyönyörű leányát, Milevát – ezért kegyelmezett meg hozzátartozóinak. Szerbia függetlensége azonban véget ért, mert súlyos évi adót kellett fizetnie és mint vazallus országnak részt kellett vennie a török harcokban Amikor Milica már azt hitte, hogy fia maga is képes az ügyeket intézni, visszavonult az általa Krusevác közelében alapított ljubosztinyei kolostorba, ahova számos – az első rigómezei ütközetben özvegységre jutott – előkelő szerb nő követte. Itt a trónról lemondva fia javára, mint apáca 1405. november 11.-én halt meg. István ezután egyedül uralkodott török fennhatóság alatt, de meg kellett osztoznia a megmaradt szerb területen Brankovics Vukkal, mert amíg Lazarevics a töröktől Moravát kapta, mint hűbért, addig Vuk Szitnicát. 1421-ben és 1422-ben sikeres harcokat vívott Albániában és Velence is néhány primorjei várat kénytelen volt átengedni és évi 1000 arany adót fizetni. 1425-ben Szrebernicán országgyűlést hirdetett, és gyermekei nem lévén, rokonát Brankovics Györgyöt, Vuk fiát jelölte meg a szerb trón törvényes örököséül. 1426-ban Budán járt, Zsigmond magyar király fennhatóságát elismerte, és a következő évben, 1427. július 30.-án halt meg. Nemes lelkű, művelt és vallásos férfiú volt, igazi lovagjellem; számos templomot építtetett[és mint író is kiváló érdemeket szerzett.
Lazarevics István 1408-ban alapítója volt annak a Sárkány Társaságnak, amely a Szt György lovagrend mintájára  Zsigmond király Cillei Borbálával való eljegyzése idején 1408-ban alakult meg. Célja a királyhű erők összefogásának erősítése Jelképe az önmaga farkába harapó  sárkány, az önfeláldozás szimbóluma.

A Vasárnapi Újság így ír erről (A régi magyar kereszt-, aranysarkantyu- és sárkányrendek.)


A mint Inhoffer Menyhért (Annal. Ecclesiast. Regni Hungariae ad an. 1045) irja, Szent István, fiát Imre herczeget, s több más hazai és külföldi főurat, a szent kereszt lovagjaivá nevezte. Ezen állitás bebizonyitására szolgál az is, hogy Imre herczeg több régi képen nyakában s köpenyén kereszttel festetett.

Midőn III. Henrik visszahelyheztette trónjába Pétert, több külföldit a király nevében keresztes lovagokká avatott a fehérvári Mária-egyházban. Ugyan ezen alkalommal több magyar főur a nagy Károly által alapitott sarkantyurend vitézévé üttetett Henrik által.

A keresztrend Sz. László király különös pártolásában részesűlt, nevezetesen több birtokot nyert tőle, s innen származhatnak Szent-Kereszt, Keresztur stb. faluk nevei. – Nyomát leltem annak, hogy Géza király a czinkotai csata után, a Pestmegyében fekvő két Tura helység egyikét a keresztes rendnek ajándékozván, az egyik Keresztur nevet kapott.

A keresztrend tagjai még Zsigmond korában is fehér mezőben veres keresztet viseltek, s hogy számuk tetemes volt, kitetszik abból, hogy Zsigmond ugynevezett Regestrum bellicumában az rendeltetik, hogy Sz. György zászlója alatt küzdjenek.

Az, hogy Zsigmond korában még mindig létezett a sarkantyurend is, kétségtelen, mert midőn karácsony napján (1396.) az Idvezitő izzadási kendője egy darabját nyerte ajándékul a raguzai tanácstól, hálája jeléül a város rettoreját Resti Marinót aranysarkantyus vitézzé tette. S azt rendelte, hogy e disz átszálljon Resti Marino minden hivatalbeli utódjára is.


A sárkányrend, mellyet Cilley Borbálávali eljegyzése emlékére alapitott (1408.),  sarkantyu- s keresztrendek egyesitése volt.A kereszten hosszant: O quam misericors est Deus (O milly irgalmas az Isten); keresztben pedig: Pius et justus (kegyes s igazságos) szavak voltak bevésve.
A sárkányrend első tagjai a következők voltak: Lazarevics István, szerb despota; Cillei Herman s Fridrik, grófok; Gara Miklós, nádor; Stibor, volt erdélyi vajda; Thamásy János s zántói Laczk Jakab, erdélyi vajdák; Maróthy János, machói bán; Ozoray Fülöp, szörényi bán*; Széchy Miklós, kir. főkincstárnok; corbaviai Nádasdy Károly, országos főkincstárnok; széchenyi Konya Simon, kir. főajtón-álló; Corbaviai János, kir. főasztalnokmester; Alsáán János, főpohárnok; lévai Cseh Miklós, főlovászmester; Csáky Miklós, volt erdélyi vajda; Bessenyei Péter s Péchy Pál, volt horvát s dalmát bánok; Nádasdy Mihály, székelyek grófja; Perényi Péter, mármarosi főispán; Perényi Imre, a kir. iroda titkára; Chap Endre s Gara János, a Mária királyné hintója mellett elvérzett nádor fia.


A rend tagjai (kiknek mindig a legelőbbkelőbb főurakból kellett választatni) mindenkor szabadon bemehettek a királyhoz, s csak a rendből választott biróság által itéltethettek el. E biróságtól magához a királyhoz történt a fölebbezés. A lovagok fölvételökkor rendithetlen hűséget esküdtek a királynak s családjának; mert Zsigmond e diszjel, valamint az általa behozott czimeres nemesség által is, főleg oda iparkodott, hogy minél több támaszt szerezhessen, a vele gyakran daczolt, sőt nyiltan ellenkező olygarchák irányában.
A Báthory címerben lévő fogak összekapcsolódtak azzal a családi hagyománnyal, mely szerint Vid, a Gutkeled nembéli Báthoryak őse Bátor Opos, a bajor Vencelintől eredő Márton fia Szent István korában megölte az ecsedi láp sárkányát és ennek jutalmául nyerte el a szabolcsi Vid birtokot. Ezt erősítette a család egyes őseinek tagsága a Sárkány Lovagrendben is, melynek jelvénye a pajzs köré tekeredő sárkányban figyelhető meg.

Noha Zsigmond a rend alapitó okmányában azt fejezte ki, hogy minden király, midőn a trónra lép, esküt tegyen annak további fentartására nézve, még sem maradt az fenn soká, minek egyik oka volt az, hogy Zsigmond később több olly egyént (mint például Vlád oláh vajdát) vett fel a rend lovagjai közé, hogy a hon jelesebb fiai épen nem vágytak, az illy kinevezések által becsét vesztett rend tagjai sorába lépni.

Albert még nevezett ki néhány lovagot, de Ulászló már nem, s igy csakhamar elenyészett a sárkányrend, mellynek utolsó emléke, a budai volt sárkány czimű korcsma a Szent Gellért-hegy közelében, a mult század vége felé omlott össze.

Ugyanis a Lazarevicsek budai palotáján (a Szent Gellérthegy aljában), melly később a Brankovicsoké lőn, nagy kősárkány levén látható, – a ház, melly a palota helyén épült, mindig sárkányháznak neveztetett; midőn ott később korcsma épült, ennek czimere is sárkány lőn.
Beszéltem Nándorfehérvárott egy öreg szerbbel, ki ifjabb éveiben, midőn még mint kereskedő Budára járt, mindenkor e sárkányhoz czimzett korcsmába, melly ősi fejedelmeinek palotája helyén állott, szokott volt szállani. Most e korcsma helyén az oroszlánhoz czimzett korcsma áll.

Azt, hogy aranysarkantyus vitézeket a legujabb időkig minden magyar király szokott koronázásakor fölavatni, tudni fogják olvasóink, – kiket óvjon meg az Isten a házi sárkányoktól s házi keresztektől.

Remellay Gusztáv

Falanszter.blog.hu:

A híd 1903-as átadásával egy időben készült el a Gellérthegy északkeleti oldalát szegélyező téglafal is. Az id. Francsek Imre tervezte műtárgy nem városszépítési szempontok, hanem statikai okok miatt valósult meg. Az épülő híd leendő forgalmának Duna-parti levezetése miatt ugyanis a kivitelezőknek 1899-től folyamatosan tetemes kőtömeget (kb. 3000 q) kellett levágniuk Kelen hegyéből, amelynek meglazított részei cementbeöntés és megtámasztás nélkül az 1904-ben felavatott Jankovits Gyula mintázta Gellért szobor súlyát sem bírták volna el. A szikla rézsűs megerősítése így szükségszerű volt. A közlekedésszervezési szempontoknak ettől függetlenül több értékesnek gondolt épület is az áldozatául esett. Ekkor takarították el a negyedszázaddal korábban még tisztességes vendégeket fogadó, Hegyey Béla irányította Propellerhez címzett szállodát, amely nevét a partközi személyforgalmat lebonyolító átkelőhajók után kapta; a Lazarevics István szerb despota építtette palota romjain álló apró lakóházakat, illetve a Rudas fürdő 1. szám alatt működő Barabás József-féle vendéglőt.


 LÁZÁREVICS ISTVÁN EMLÉKTÁBLÁJA
Felállítás helye: I., Országház u. 9.
Alkotó: Nebojsa Mitric

Jelleg: domborműves emléktábla
Anyag: bronz
Felállítás ideje: 1987
Állíttatók: Belgrád város ajándéka.

A tábla az I.ker Országház u 9 sz ház falán lett felállítva. Az egykor ezen a helyen álló épületet Zsigmond király adományozta a szerb despotának.Hűséges vazallus  lehetett, ha  itt is és a Döbrentei téren is volt palotája.

A kocsma nevének ily módon való levezetése a Vasárnapi Ujság cikkére épül, lenetséges,hogy csak egy fikció, de a logikai összefüggés kivehető a történetben.

Saly Noémi másként tudja a kocsma nevét : (Kiskocsma,kispörkölt,kis korsó sör..)

":Érdesebb tréfa a Sárkány kocsma neve - tudnunk kell hozzá, hogy itt a XVIII. század óta hagyományosan női kiszolgálás volt -, meg az Arany Tetűé vagy a Három Majomé. Ennek a cégérén két majom vigyorgott. A harmadikért kicsit közelebb kellett lépni: a cégtáblába illesztett tükörben volt látható….."


Forrás:-Vasárnapi Újság   
             http://epa.oszk.hu/00000/00030/00170/datum03749/cim103762/cim203769.htm
             1857. május 31-én (22. szám)
            Wikipedia 
            -HOLL L: Középkori kályhacsempék Magyarországon. I. BudRég 18 (1958) p. 211-  
           300
         -falanszter.blog.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése