1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2016. október 26., szerda

BOROSTYÁNI NÁNDOR: REGGEL A DUNAPARTON

Budapest a Gellérthegyről születése évében, 1873-ban

                   Előljáróban hozzá kell tennem, mindíg élvezettel olvasom  Borostyáni fellehető "tárczáit" akár a Fővárosi Lapokban, akár  a Vasárnapi Újságban, mert élvezetesek, olvasmányosak s közel hozzák a mintegy 150 évvel ezelőtti budapesti mindennapokat (kassius)

Az alábbi írás  egy  ikertárca első fele, mely a reggeli Dunapartról szól. A második majd a napnyugtát tárgyalja....

Borostyáni Nándor (Szeged, 1848.– Párizs, 1902 újságíró, író.

Tanulmányait a budapesti egyetemenvégezte.1870-71-ben A Hon haditudósítójaként hat hónapot Párizsban töltött; hazatérve a párizsi kommünnel rokonszenvező cikkeket írt. Hírlapírói pályáján mindig ellenzéki álláspontot foglalt el. 1874 és 1878 között a Vasárnapi Ujság állandó, kedvelt tárcaírója, egyben a Politikai Ujdonságok segédszerkesztője volt; 1876 szeptembertől 1877 júniusig a Budapesti Napilapot, 1878 kezdetétől Lukács Bélával együtt ( majd 1879-től 1880 közepéig egyedül) a Közvélemény politikai napilapot szerkesztette. 1881 és 1885 között a Pesti Hírlap vezérszerkesztője volt, és felelős szerkesztője 1883 és 1884 között Mikszáthtal együtt a Magyarországnak és a Nagyvilágnak. Szerkesztői tevékenységén kívül számos politikai, társadalmi, szépirodalmi cikkeket és tárcákat irt; dolgozott németül is. 1874-től, 1881-85 között a Pesti Hírlap vezető szerkesztője volt. 1893-ban Párizsba költözött. Publicisztikai tevékenységét mindvégig folytatta. Néhány politikai röpirata, útirajza és regénye is megjelent.
REGGEL A DUNAPARTON

(Fővárosi vázlat.) 

Pest egyetlen része sem nyújt oly
tökéletes fogalmat a közelmúlt évek alatt történt meglepő építkezési haladásról, mint a bel- és lipótvárosnak dunaparti homlokzata. Ha van mivel kérkednünk a nagy igényeket tápláló idegen előtt, úgy kétségkívül a Dunapart az, kezdve a felső sor négyemletes palotáitól egészen le a belvárosi plebániatérig.
Mert azon alól, (ha mindjárt elkészült is már a lépcsőzetes rakpart tetemes hosszaságban, s ha készen fog is állani a vámházig még hátratevő része az idei ősz derekán) nem talál a szem oly épületeket, melyek akár nagyságukra, akár ízléses külsejükre nézve méltók lennének a magyar főváros szegélyét képezni a Duna felé. A plebániatértől az új vámpalotáig terjedő Dunapart — ha levetkőzte is már a harmincas és negyvenes évek jellegét — ellentétben a mögötte elnyúló s az 1838-diki árvíz korszakát fölidéző Molnár-utcával, mégis lépten-nyomon az ötvenes évek ízléstelen építkezésére emlékeztet. S mutat föl e házsor oly építészeti specialitásokat is, minőket más városokban aligha tűrnének meg oly kirakatban, milyen Pestre nézve a Dunapart. Van itt egy ócska épület, mely ütött-kopott falaival, vihartépte, mohos tetőzetével, elbomályosúlt ablakaival, és nyikorgó szélkakasával tetőtül talpig Jókai valamelyik novellájának elátkozott kastélyára emlékeztet. Van aztán ennek szomszédságában egy háromemeletes, de csak két ablaknyi széles csodaszerü épület, melynek építője aligha nem egy óriási fogpiszkálót akart teremteni kőbül, és vakolatból. Es van végre e házsor mentén két, a szó szoros értelmében a föld alá temetett viskó, az árviz előtti Pestből — melyeknek kéményei oly kevéssé magaslanak túl a feltöltött utca színvonalán, hogy az ember kényelmesen rágyújthatna mellettük pipára, ha ugyan szikra csapodnék ki belőlük.

Dehát a múlt idők e kevéssé tiszteletre méltó emlékei fölött, kevésbé vagy többé fenyegetőn, immár a kisajátítás Damokles-kardja függ, s közel az idő, melyben az egész sor le a vámpalotáig csupán három- és négyemeletes házóriásokat fog felmutatni, hogy méltó folytatását képezze a már beépített felsőbb Dunapartnak. Mire elkészül majd a belső körút egészen a Dunáig, teljesen más jellege lesz, e most még meglehetősen elhanyagolt dunaparti résznek. A befejezéshez közel álló vámpalota, az előrehaladó boulevardi munkálatok, a tervbe vett al-dunaparti hid megannyi hatalmas tényezői az egész környék újjá- épülésének. Már is épület épület után magasodik föl a szénatér és Mészáros-utcára kitorkolló utcákban — jeléül az arra vonúlandó körút befolyásának — s itt-ott mint példáúl a ferencvárosi csillag-utcában, alig képes az ember elhinni, hogy ugyanazon a helyen jár, melyen alig két év előtt nyomorúlt lebújok szégyenkeztek rondaságuk megkövesült szennyében. A rakpart kiépítése után szükségképp el kell pusztulnia az aldunasorról mindannak, a mi régi, Ízléstelen és kicsinyes. És mert tudjuk, hogyígy lesz — még pedig rövid idő múlva, — nem boszankodunk  többé sem az elátkozott kastélyon, sem a háromemeletes fogpiszkálón, sem amaz árviz előtti vakond
túrásokon. Létük végperceit élik, s egy napon majd csak megcsendül falaikon a követ zúzó csákány, s az ég felé gomolygó sűrű, nehéz por a régi Pest egy darabjának vesztét fogja hirdetni


Vidéki barátom, a ki nem láttad a fővárost tán amaz idő óta, mikor még vörös sipkával fejeden, gyöngéd kezek által ajándékozott virágbokrétávaí gomblyukadban, s a Rákóczy-induló viharos hangjai mellett vonultál végig Pest utcáin, hogy elmenj küzdeni hazád szabadságáért — te most seholsem találnál oly megbámulni való változást, mint épp a Dunaparton. Hisz mi is, ifjabb nemzedék, a kik csak úgy a hatvanas évek elején kerültünk föl először a fővárosba, fejcsóválva gondolunk vissza arra az időre, midőn még ott terjeszkedett homlokzatával a Dunára a leégett régi német színházépület, kormos falaival s félig tetőtlenül, a melyek felső ablakain szabadon járt ki és be az „isten nyila,“ — alól pedig a kapukon a „policáj,“ lévén ez abban az időben a cs. k. rendőrség főőrállomása; a midőn még a régi Lloyd- épület s az „Angol királynéhoz címzett szálloda voltak a dunasor legnagyobbszerü épületei, a szennyel és hulladékkal borított parton még ott sárgállott az egykori hajóhid vámháza. Dehogy ismernél rá vidéki barátom a mostani Dunasorra, a melynek palotái magasabbak falud tornyánál és ragyogóbbak a grófi uraság legszebb kastélyánál; a melynek aljában félóra hosszaságban húzódik el a rakpart a folyam babjaihoz vezető lépcsőzetével, a gőzhajó-társulatok üzlethelyiségei és várótermeivel, a halmozott szállítmány mindig megujúló mennyiségével, s azzal a mozgalmas, tevékeny élettel, mely egy kiterjedt kereskedelmet űző nagyvárost jellemez.

Ez az egy pontja a fővárosnak az, mely a nap minden órájában érdekes, s hol mindig van valami látnivaló. Az idegen nem képes eleget emlékébe vésni abból a nagyszerű panorámából, a mely itt szeme előtt föltárul. Vesse tekintetét akár a fejedelmi folyamra, mely méltóságteljesen hömpölygeti tova roppant vizárját dél felé, könnyeden emelve hátán a nehézkes teherhajók, a hosszú tutajok, a fürge csónakok s a füstölgő gőzösök egész raját, melyek messze elnyúló ezüstös barázdákat hagynak maguk után; gyönyörködtesse szemeit akár a Gellért mohos, zöld sziklaormán, — melynek oldallejtőjén apró kalitkák gyanánt fehérlenek a Tabán szerényigényü házai, — akár a várhegyen, mely a királyi lak impozáns homlokzata és csillogó toronykupoláival, terasz-szerüleg emelkedő házcsoportjaival a hegy lejtőjén és törésekkel áttört szürke körfalával regé- nyes látványt nyújt: bizonyára nem fog szabadúlhatni seholsem ama benyomástól, melyet a rendkívüliség idéz elő az emberi elmében. S hát még e kép háttere ! Szemben a távol messzeségben a Sváb- és Jánoshegy zöldellő lejtői és ormai, jobbra a Zugliget és Ó-Buda hegyei, a folyam közepén a kies Margitsziget s mögötte a távolban az újpesti sziget erdeje; balról, a Gellérthegy alatt, a tóvá szélesedő Duna, a promontori síkkal, és a csepeli szigettel. Hol van, tán Nápolyt és Genfet
Konstantinápolyt kivéve, az a nagyobb európai város, mely annyi feltételét egyesítené magában a földrajz megragadó szépségének,mint Budapest?

A valódi nagyvárosok közül csak Konstantinápolynak fekvése regényesebb, de hát ott tenger van, és derülten mosolygó déli ég, a mely zománcával költöiséget lehel a rideg prózába is.
Mily igénytelen fekvése van ellenben a futóhomokon épült Berlinnek, a Néva habjaitól hódított területen emelkedő Szent Pétervárnek, a bajor fönsík közepén fekvő Münchennek, az igénytelen környékkel biró Londonnak, s a lapályon elterülő Madridnak. Párizsnak és Bécsnek csak környéke regényes, de fekvésük magában véve legkevésbbé sem. Itt és amott hiányzik a nagy folyam s a hegy a tájképből, holott nálunk dúsan megvan e két kellék.

A Dunaparton kora reggel, még szürkületkor kezdődik az élet, elébb, mint bármely más pontján a fővárosnak. Sőt nem szünetel ez élet éjjel sem, mert a hajnalban elinduló gőzhajók ekkor töltik meg gyomrukat, az est folyamában felhalmozott gyors szállitmánnyal. A hajó harangja minden órát az éj nesztelen csendjében messze hallhatólag jelez.
A hang befutja a léget, visszaverődik a Gellért meredek lejtőjén, és hosszan rezegve halkabban és halkabban vész el a távolban. Olyan, mint az emberi élet.

Mennyi hév, erő, szilajság, vállalkozás, dagadó remény s törekvés az ifjúságban — és hogy apad évről évre az idő haladtával mindez tűz, míg végre lassankint elfogy az életerő, s elhal zajtalanúl, kiábrándulva, megtörve, mint a távolban elvesző hang.

Hová, merre viszi hivatásuk, sorsuk vagy végzetük mindama sebbel-lobbal a gőzhajók fedélzetére siető utasokat, kiket most csak egy gondolat látszik foglalkoztatni: az elkésés kikerülése.

A fedélzet megnépesedik. A kapitány meleg felöltőjébe burkolva körültekint a hajón, — s az élesebb figyelő úgy találná, hogy behatóbban foglalkozik az érkező nők szemléletével, mint hajójával. De hát fiatal ember még, a mikor minden csinos arc iránt érdeklődünk, s aztán nincs is mit körültekintenie a hajón. A legénység érti föladatát, úgy ragyog, úgy csillog minden a tisztaságtól a födélzeten, hogy az éppen most feltűnt nap egész kedvteléssel veti sugarait a fénylő réztárgyakra és a csillámló üvegtáblákra. A hajó hídja mellett egész sereg hordár várja a kocsiból kiszálló utasokat. Egy-egy tolakodóbb által a másiknak orra elől elkapott málhadarab miatt összekoccanás támad, mely a körülállók mulatságára kölcsönös ütlegek után nagy hahota között bonyolódik le. Élelmes utcai kereskedők „meleg zsemlyét“, vajas kenyeret, szalonna- és sonkaszeleteket s különböző gyomorerősitöt kínálnak az utasoknak. Eközben a kapitány intésére harmadszor csenget a szolgálattevő matróz. A régóta dübörgő gép szelepe megnyílik, s a levegőt egy hosszantartó éles fütty hasítja át. a jövő perezben aztán mozogni kezdenek a hatalmas keréklapátok, s a hajó büszkén szelve át a folyam ragyogó tükrét, méltóságteljesen vesz búcsút a parttól, melyen szétoszlanak az összecsődült kiváncsiak, munkások és korai semmittevők.

Mert már megélénkült a Dunasor egész hosszában, pedig alig van több hat óránál. Hypokhondrikus öreg urak, háromszor nyakuk köré csavart kendővel, szokott sétájukat végzik az éltető reggeli légben. Álmos nevelők még álmosabb tanítványaikkal a délelőtti leckét korrepetáltatják; pedig hát a kis urfiak leleragadó szemei és sűrű ásításai azt gyaníttatják, hogy többre becsülnének még egy pár órai alvást Plutarch minden bölcseségénél.
Nehány fanyarképü aggszüz bozontos ölebecskéivel szívatja az üde hajnali levegőt, s nem tud hová lenni bosszan- kodásában, hogy már ily kora órában is akadnak kóborló ebek, melyek szüntelen molesztálásaikkal zaklatni merik „Amit“, vagy „Bijoux“-t. A csak imént megnyílt kávéházak ablakában már egy-egy elmélyedt újságolvasó feje tűnik elő, a mely mind az öt érzékével a lap hasábjain csüng. Élénk mozgalom fejlődik ki a propellerek, emez úszó omnibuszok állomáshelyein. A várakozók nagyobb része a budai fürdőkbe siet. Éltes urak, a kiket a csúz vagy a köszvény kínoz; nagy teriméjű asszonyságok, a kik a korai kelés, mozgás és fürdéstől elveszíteni hiszik felesleges bájaik egy részét; kaczér hölgyecskék,
akik mit tudom én minő okból választották a reggeli órákat kirándulásokra; érdemes lengyel zsidók hosszú hajfürtökkel és még hosszabb kaftánnal, akik nagy szükségét érezhetik a fürdőnek; s hogy a társaság teljes legyen : egy vig kompánia, mely átdor- bézolta az éjt, s most gőzfürdővel akarja befejezni a mulatságot.

A rakpart egy részén, a plebániatéren s az egész aldunasor mentén azóta nagy zsivajjal foly a vásári élet. Fél Pest itten szerzi be konyhai szükségleteit. A zöldségek különböző nemei egész hegységeket alkotnak, s a láb csak tekervényes szorosokon keresztül törhet magának utat előbbre. Az ember szintén sajnálja, hogy nem hord magával ecetet és olajat, oly izlésteljesen mosolyog eléje a téli saláta zöldje. Murokrépa és petrezselyem, zeller es sóska, mindaz, mit a gondos háziasszony a levesbe belefő; hogy növelje erejét és finomítsa zamatját, nagy halmokban magasodik itt föl szemgyönyörködtetőleg .
A rakpart mellett horgonyzó paksi, csepeli, földvár szentendrei, váci dereglyék kifogyhatlan forrásai zöldségeknek. Pedig hát csak egy-két napi szükség letét fedezik a főváros óriási fogyasztásának, s mindig érkeznek újak, hogy kipótolják a már tartalmuktól megürülteket. Gondos háziasszonyok, kik ; bevásárlást nem szeretik szakácsnőikre bízni, szolgálóik által kísérve teszik meg az utat ez  embertömkelegben, hol három nyelven foly az alku.
A Dunasoron lejjebb jobbadára száraz zöldséget tehát babot, borsót, lencsét, kaport árulnak az élelmes tolnai németek, oly mennyiségben, hogy az ember szinte csodálkozni kénytelen.


S hát még a hagyma rengeteg mennyisége! Hagyma gerezdekben, hagyma a gyékényen, hagyma a zsákokban hagyma a kocsin, hagyma a dereglyében— akárhová nézel, mindenütt csak hagymát látsz és hagymaillatot érzesz. A birodalom valamennyi ökrét meg lehetne főzni e hagymamennyiség mellett gulyáshúsnak. Tovább tyúkokra és pulykákra foly az alku mig lent a lépcsőzetes rakparton egész sereg házi asszony és szakácsnő állja körül a halászdereglyék hez vezető utakat, melyeknek gyomrából a halász legények apró hálóik segélyével kivánság szerinl süllőt, pontyot, harcsát, tokot, vagy éppenséggel kecsegét merítenek elő.

Lassankint aztán elmúlnak a reggeli órák, s a zaj és mozgalom az egész part és Dunasor mentén fokozatosan enyészni kezd, mig végre dél felé égészén megszűnik. Árusok és vásárlók haza takarodtak, s a reggeli vásár nagy élénkségéről csak az átható hagymaillat s a szerteszét heverő zöldséghulladékok tanúskodnak még, a melyeket pár szerencsétlen, szegény nő nagy sebbel iparkodik fölszedni kosarába. Hiába, nincs fővárosi kép elszomorító árny oldalak nélkül.
Borostyáni Nándor.
1873 ápr 13 

HELYI HIREK RÖVIDEN ANNO 1869-741869 május 25

Tolvajfogó.

A   budai  Tabánban   (főút,  597 sz,)   Valkovics  Ignác  eszéki  asztalos   egy  eredeti  Íróasztalt   állita   ki.   Könnyű   bútornak    látszik, pedig négy  mázsa.  Közepén  egy mélyület van fiókkal, s  abban  csaliszerül  egy    kulcs.   Ha   azonban   a   tolvaj   e kulcshoz   nyúl:  rögtön   két   érclap  ugrik  elő,  s  megfogja  kézfejét   s  többé  nem  ereszti el.  Mondják,  hogy elmés   találmány;    de    miután   leírását   a   tolvajok  is csak  úgy  fogják  olvasni,  mint  a  becsületes  em berek: nagy   kérdés,  ha   vájjon  sok   tolvajt  fog e  kézre  keríteni?1870 junius 1

* Balesetek.

A „Tabán“-ban hétfőn d. u. hat és hét  órakor nagy tűz volt. Három kis ház  égett le, s egyikben — fájdalom! — egy bezárt  kis  gyermek is oda veszett, kinek  szülői  a szőlőben dolgoztak. A közeli házak lakói nem lévén otthon  (mert ott lakik a budai kapás nép,  melynek  most sok dolga van), a nők  és  gyermekek  kétségbeesve  futkostak a vész körül.  Húsz perc alatt  a pestvárosi tűzoltók megérkeztek s gyorsan és sikeresen működtek.  A később érkező  budaiaknak  már  nem  is hagytak  munkát. Nélkülök  sokkal  nagyobb lett volna  a kár.  — Vasárnap késő este pedig a Dunán (a „Concordia“ malommal szemközt) egy vizi malom égett le. Megmenteni  nem lehetett,  s a partról  tömérdeken nézték a szörnyű szép látványt: tüzégést a vizen. — Hétfőn d. e. 9 órakor a részvény-szálloda  mellett épülő Lévay-ház egy állása leszakadt, s öt munkás megsérült.1870 julius 23


Petrovics budai tanácsnok  azon fáradozik, hogy a tabáni lakókat  a  rudasfürdő vízvezetéke által lássák el ivóvízzel. —  A császárfürdőben  jövő  szerdán tartják meg az  Eszterházy-képtár javára tervezett bált.187 márc 181

Mihajlovits József zágrábi érsek Pestre érkezett. — A buda-tabáni elemi  tanítók sajtópört indítottak a „Pester Journal“ ellen egy cikk miatt, mely az ottani  tanügyi  viszonyokat  ismerteté.

  

 1871 julius 26

 Egy tabáni bádogo s-m e s t e r t pedig hirtelen téboly szállt meg. Azt hiszi, hogy ő az antikrisztus,  ki  Budára jött az embereket gazdagokká  és  boldogokká tenni. A lipótmezei tébolydába szálliták1871 aug 1

* Korai regényesség. 

Buda-Tabánból három kis fite3tvér: Sándrik Sándor, Mihály és István pénteken elhagyták a szülői házat, s   másnap   nyomukat   sem találhaták.   A   legnagyobb  12,   a legkisebb  pedig   8 éves. Szürke posztó ruhát s   zöldszalagú  vadászkalapot viseltek. Édes anyjuk azt hiszi,  hogy merő regényeskedés vitte  el  őket..  Olvasták Robinson történetét, s szerettek volna  maguk  is   robinsonkodni.   Mivel azonban itt  nincs  tenger: a Bakonyt emlegették, mint   a   magányos   élet   helyét.  Valószínű  azonban, hogy azóta megéheztek, s miután  ez a regényességet hamar  elűzi, vissza is tértek már szülőikhez,  kiknek elég gondatlanok voltak nehéz aggodalmakat okozni.1871 szept 23

*  Budán Hatvány Ferenc tabáni orvos szivén lőtte  magát.  Hosszú  ideig betegeskedett s megunta az életet. Végrendeletül egy levelet irt, melyben mindenét gazdasszonyára hagyta s magának a lehető legegyszerűbb temetést kivánt.1872 ápr 16

— Eichberger János tabáni vendéglős  felkötő magát padlásán, nem tudni, mi  okból.  1872 juni 11

 — A budai  sorsjegyek húzása szombaton lesz, s egy tabáni árva fiú fogja húzni, ki szokás szerint új öltözéket s  a nyereményből  száz forintot1872 nov 3

* A budai törvényszék múlt napokban három évi börtönre ítélte Kiss Karolinát, azt  az  iparlovag- nöt, ki sok  embert  ugyancsak  furfangosan  tudott rászedni. Hat év előtt  Székesfehérváron  merült föl, mint „somogyi földes  asszony,“ s  az  alispánnál  jelentkezett, jószágot akarván venni.  Ajánlották  neki Nyéken a báró Tréquet-féle birtokot, ő kiment megnézni, praktikus észrevételeket mondott,  a  jószágot megvette, de midőn a szerződés megírására  került a sor, szépen eltűnt,  miután az alispánnál  csinos  ösz- szegig menő adósságot csinált. Két év miílva Budán szedett rá egy polgár-családot, alkudva házakra, tartatva magát  tisztességesen  s  aztán  ismét  eltűnve, midőn a fizetésre  és  házvételre  került  a  dolog. E nyáron  pedig a Tabánban — Friebeisz  nevet  véve föl  —  egy cipésznét  szedett rá hasonló  módon.  De ekkor aztán még eltűnése napján elcsipték, most pedig — érdeme szerint — rá rótták a büntetést. 
2016. október 25., kedd

JÓ BORNAK IS KELL CÉGÉR?

A kereskedővilág reklámjai a régi Pest-Budán   

Pesti Napló 1923 augusztus 12

 


Gyakran okozott már fejtörést nemcsák nekem, de valószínűleg mindéin, a szépért és a múltból megmaradt emlékeink gondját szívükön viselő pesti barátunknak, hogy minek lehet bélyegezni azt a semmivel sem törődő reklámkoresést mely oly divatos lett napjainkban, s mely nemcsak legszebb épületeinket formálja át, de sok esetben egész uccáknak nemes arányait is megbontja
A XX. század ezen rekláméhségét mint akár sok más közéleti jelenséget, egyedül az ízlés elfajulásár nak rovására kell írnunk. A város-szépítésre törekvő nemes igyekezetek kárbavesznek az egymást túlszárnyalni akaró reklámhajhá6zók egyéni önzése miatt
Nem szólnánk mi ez ellen, ha a mi városunk is egy lázas sietséggel felépített amerikai világváros volna,
hol minden esztétikai törekvés semmivé lett a rendeltetés, a hasznossági cél oldalán.
A reklám divata Pesten a XVIII. század közepén fellendülő kereskedelmi élettel kezdődik. Budán nem látszott meg e láz hatása, észrevétlenül engedte át a teret dunaparti szomszédjának s megőrizte mindig a tülekedésmentes, patriarchalis külsőjét. E nemes külsőn csak napjainkban rontottak. így városunk egyetlen rokoko-stíltől megihletett épületét, a Batthyány tér 4. sz. ház homlokzatát, — a nemes virágfűzér díszítést — ékteleníti el egy nagy fekete tábla.
Pesten a kereskedő-szellemnek annál nagyobb fejtörést okozott hogyan dolgozzon a tisztes verseny érdekében. Volt azonban a törekvésükben valami szolid nyugodtság, mely sohasem kívánkozott ki az üzleti portálén kívül, nem ment föl a tetőkre. A maga lezárt, üzleti keretén belül nyújtott feltűnőt különösen, mikor egy-egy az időben neves festővel csináltattak cégért üzletük számára. Pesky Mihály kópéit kedvelték a 1900-as éívekben, de őt,a fiatalabb festőgeneráció hamar túlszárnyalta.


Zrinyi


A gyorsan fejlődő  nagy népszerűségre szert tevő Barabás Miklós sem idegenkedett a cégérfestés műveletétől. A »Márványmenyasszony« cégérének másolata ma is látható eredeti helyén, a Főpostával szembea lévő Mösmer-üzlet kirakatában (az eredetit az üzletben őrzik).

Két más nevezetes váci uecai cégér a Zöldfa és a»Zrinyi« ma a Fővárosi Múzeum cégér-gyüjteményének két legkiválóbb darabja. 
A kereskedések bejáratainál lógó cégérek tekintetében is sokat különbözött a régi város az újtól. Iparművészek dolgoztak a kiálló, vasból kovácsolt cégéreken, melyek végén ott függött a fekete kutya, kengyelfutó, az aranykéz, vadászkürt, a vaskalap, hableány, fehér elefánt és sok más hasonló, melyek magukban is emlékei a mult század fejlett iparművéezetének.

Közben-közben a humor is helyet kapott, a budaiakat jellemezte elsősorban, így az 
1838-iki árvíz alkalmával elpusztult árokuccai
"Három majom"-hoz 

címzett vendéglő cégérén csak két majom volt látható, a harmadikat maga a kíváncsi néző szolgáltatta, aki a hiányzó majom után kutatva, véletlenül a cégéren látható ajtóba illesztett tükörlapba betekintett. A törzsvendégek kíváncsian lesték mindig, hogy ki fog felülni e tréfának, mert ilyen után az áldomás sem maradhatott el.
A külsőségektől eltekintve a kereskedők a számlákat is felhasználták reklámjaik számára. Ezek la hozzájárultak, hogy a kereskedés nevét jobban megjegyezze a közönség. Szép metszetek díszítették a cédulák előlapját, ahol az üzlet minden előnyo fel volt sorolva.
E sok kis, ma már feledésbe ment lap gyakran tesz jó szolgálatot, ha a régi Pest és Buda már csak leírásból ismert épülete vagy uccája után kutatunk. Be kell vallanunk, ezek a régi uccák szebbek voltak, mint a maiak, mert az éktelen hirdetés nem rontotta meg külsejüket, nem néztek úgy ki, — hogy a sokból csak egy példát említsek — a mai Károly körút elóktelenedett házaival.

Dr. Nagy Lajos«:'
Életmentő szerepet szánt korcsmárosa a Mély Pinceként elhíresült vendéglőnek avval, hogy reklámtáblákon hírdette kocsmája 500 éves voltát,melyet ugye vétek lebontani! De nem műemlék, volt a lesujtó ítélet, s a kocsma az enyészeté lett.....

kassius


          

MÜHLBECK KÁROLY
Karikaturák az Új Időkből válogatva


Mühlbeck Károly,
 Mülbeck (Nagysurány, 1869. április 2. – Sashalom, 1943. március 1.)

festőművész, grafikus, karikaturista.
Budapesten végzett művészeti tanulmányokat. Művészeti- és közéleti lapoknál dolgozott, és ifjúsági műveket illusztrált (Az Én Újságom, Magyar Lányok, Mackó-könyvek), amelyek meghozták számára a népszerűséget. Több humoros, szatirikus rajzot is készített, melyek az Új Idők, Borsszem Jankó c. lapokban és Gárdonyi Géza Göre-könyveiben jelentek meg. Akvarelleit többször kiállította, melyeket a népéletről és a pásztoréletről készítette. Grafikáit a Magyar Nemzeti Galéria őrzi, több munkája megtalálható a Petőfi Irodalmi Múzeumban.


  Nekrológja az Új Idők 1943 március 13-i számában

  2016. október 23., vasárnap

  BUDAI KISKORCSMA A HÁROM MAJOMHOZ

  A BUDAI KISKORCSMA
  Irta: Siklóssy László

  A francia közkatonának marsallbot volt a tarsolyában, a budai csecsemőnek venyigével bevont Bacchus-pálca volt a bölcsőjében. Ezzel járta be Bacchus a világot, ezzel keltett derüt és mámort mindenfelé. Arról azonban nincs értesülésünk, hogy ehhez italmérési jog is járult volna; a budai polgáréhoz azonban járult. Minden budai polgárnak volt italmérési joga; a saját portáján minden budai polgár mérhetett bort; budai bort pedig mindenki mérhetett.
  Paradicsomi állapot volt ez, de amiképpen annak, úgy ennek is meg kellett változnia. Ha mindenki korcsmáros, ki fog cehhelni? így aztán mégis csak a cégéres korcsmárosok fejlesztették ki a borkimérésnek ősi iparát.
  (Bármily szép dolog legyen ugyanis a bortermelés, a borkimérés praktikusabb voltát senki sem fogja tagadni.)
  Ez az ipar Budán fejlődött ki igazában. Pesten is ittak ugyan az emberek bort, sőt, valljuk be, nyelték a rettenetes por miatt, aki azonban amatőr módjára akarta a bort élvezni, annak Budára kellett átfáradnia.
  Ebből az átfáradásból sarjadzott ki a budai turisztika, amit bölcsen elhallgattunk, amikor a mult héten Remete-Szent-Pálig is elvezettük az olvasót. Pedig úgy volt: a régi időben titulus bibendi-re, azaz ivási jogcímre volt szükség, hogy megmozduljanak az emberek. Azután megmodernesedtünk, szokásaink — ugyancsak modernül szólván — differenciálódtak. Az oktalan ivásért ma már nem rajongunk, ellenben egyfelől szívesen sétálunk, turiskáskodunk, másfelől a füstös-poros napi munka után repesve megyünk olyan helyre, ahol jó levegő, jó konyha, kellemes környezet vár. És hol van ez mind együtt? Budán!

   Than Mór: Disznőfő c. festménye
  Az 1928-as év bendzsós dalnoka: a vén Tabánt magasztalja. 
  Igaza van: Tabán nélkül a budai kiskorcsmázást nem lehet megérteni. Úgy esett ugyanis a dolog, — a mult alkalommal ezt is elhallgattuk, — hogy Budára csak egy út vezetett: a hajóhídé. Ez a híd bárkákból volt összeróva. Csaknem kétszer olyan hosszú volt, mint egy mai dunai állandó híd. A Duna ugyanis akkor még nem szorult szűk kőpartok közé, ellenben teljes árjával nekifeszült a hídnak, amely közepén alaposan meggörbülve hódolt a hatalmas folyamnak. Amikor tehát a pesti ember Budára tartott, a híd túlsó oldalán már ugyancsak törölgette a homlokát. Mivel azonban meg akarta mutatni a virtust, nekivágott a hegynek, mármint a Gellérthegynek, hogy a Tabán egymás fölött emelkedő utcácskáiban csakhamar lemaradjon.
  Ez az apró házakból összezsúfolt Tabán nem volt sem tiszta, sem erkölcsös, sem biztonságos hely, a XVIII. század emberei azonban eltájékozódtak benne. A fő dolog volt, hogy közel volt; jóformán itt is volt a világ vége, mert a Krisztinaváros csak a század végén keletkezett. Ezzel meg is adódnak a budai kiskorcsmák történelmének korszakai. Az első korszakban, amely a legrégibb időtől a XIX. század első évtizedeiig tartott, uralkodott a Tabán. A második korszakban következett a Krisztinaváros hatalmas előretörtetése, mígnem mi magunk megértük a harmadik kort, amelyet a hegyvidék előkelő megjelenése s a Tabán újjáéledése jellemez. (A Lágymányos és Óbuda vidékétől ezúttal bocsánatot kérek, de nem férnek bele ebbe a cikkembe.)
  A vén Tabán demokrata hely volt. A XVIII. század francia arisztokratái mímelhették külsőségekben az egyszerű pásztornép életét selyemruhákban, rizsporozottan, pirosítottan, a Tabán azonban nem volt alkalmas álnépieskedésre.
  Két viharedzett vásárváros primitív mulatóhelye volt ez, amely még nem álmodott arról, hogy valamikor előkelő újsághirdetésekkel fogja vacsoravendégül hívni a gépkocsis finom úri népet. Annak idején, aki idejött, bizony összetalálkozott mindenféle duhaj lócsiszár, disznóhajcsár, hajós és szolganéppel. Igaz, vidám volt valamennyi. A korcsmák és csárdák énekszótól voltak hangosak. Úgynevezett Natursängerek járták őket sorra, avagy énekeltek egy korcsmához szerződötten. Külön specialitás volt a hárfáslány, akiben azonban aligha ismertek volna Mignonra az operalátogatók.
  Elsárgult levéltári iratok, de még egykorú írók is sok minden tarkát írnak a tabáni korcsmavilágról, ábrázolásul azonban alig maradt valami.

  A Fővárosi Múzeum őrzi a Három Majomhoz címzett tabáni korcsmának olajbafestett cégérjét.*
   Ezen maga a korcsmaépület látható, az ablak mellett két majmot ábrázol mutató cégtáblával. Minthogy Zu die drei Affen a korcsma címe, mi sem, természetesebb, hogy a gyanútlan látogató a harmadik majom iránt érdeklődik.
  A cégtáblán az ablak helyét egy kis tükörüveg pótolja s így kacagás közt lesz bemutatható a — harmadik majom. Ne kicsinyeljük le ez ősi tréfát, mert, azt hiszem, Pesten még manapság is árulnak olyan két szamarat ábrázoló képeslevelezőlapot, amely alatt ez a felírás olvasható: most már hárman vagyunk!
  A Három Majom példája mutatja, hogy a tréfák azidőtt hosszúéletüek voltak és, hogy — milyenek voltak. E képen azonban egy az utcára kitett terített asztal is látható, ami azt bizonyítja, hogy régen sem akart mindenki a füstös vendégszobában szorongani.
  A szabadban való finomultabb étkezés mindazonáltal nem a Tabánban, hanem a Krisztin-avárosban honosult meg. Mondtuk, hogy a Tabán nem volt tiszta hely; zsúfolt volt: apró házak, istállók egymás hátán. Vele szemben a Krisztinaváros kertvárosszerűen hatott, sőt mi több, a Krisztinaváros mögött emelkedő Svábhegy kezdett vállalkozni arra, hogy a turisztika és gasztronómia szolgálatát egyesítse. Persze, ide már inkább egész napra rándultak ki az emberek. A harmincas években már híres svábhegyi vendéglők voltak a Cheprekal, az Adlitzer és a Zur Aussicht. De maga a Krisztinaváros is kirándulóhely számba ment, hiszen csak a Váron keresztül lehetett elérni.
      Vendéglő a Szép Juhásznéhoz
  Az Alagút mindenesetre ketté osztja a budai korcsmák történetét.
  A harmincas években kezd szerepelni a Horváthkert, — valamikor a Niczky Kristóf gróf parkja, —• amelyet 1834-ben Duchange, a Nemzeti Kaszinó vendéglőse bérelt és „francia csinossággal készített el nyilvános mulatságra". Később Hubernck, a krisztinavárosi aréna építőjének kezére szállt a vendéglő. „Ki nem ismeri, — írja a Der Spiegel 1843-ban, — a sötét berket, annak bájos, lombos utait, árnyas bokrait? Ám, ha majd kinyílnak a virágkelyhek s a szelíd zefír fogja lehelni balzsamillatát, akkor fogjátok csak igazán élvezni itt a természet enyhe szépségét".
  Divatos budai korcsmák voltak még ezidőben a Tivoli és a Freyschütz. A Márványmenyasszony korának meghatározásánál 1833-ra kell visszamennünk, amikor az ily című operát a pesti Városi Színházban előadták. 1846-ban nagy volt már a készülődés az Alagút építésére. Ennek hatása alatt nyitotta meg Lux Antal az Attila-utcában a Popp-féle házban a Tunnel-hez címzett sörkertjét, amelyben „sörpumpát alkalmazott, hogy mindig friss söre legyen!"
  Sör! Megszívlelendő ital és nagy téma, de most ne kalandozzunk el feléje. Szóljunk a Politikus Szatócsról, melynek cégtáblája csak nemrégiben tiint el. Erről a szatócsról már a Müller Károly-féle Pest wie es leibt und lebt című 1855-ös verses útmutató is megemlékezik, mondván:
  Vom Schwabenberg zurück kann man Beim „Greiszler" sich erfrischen;
  Auch kannst du -viele fröhliche Beim „Krautschneider" erwischen.

  Figyeljük meg az óvatos Miillert! Nem is meri kiírni a Politischer Greiszler-t. Nem is volt ezt tanácsos megtenni Prottmann rendőrfőnök idejében, aki álruhában bizonyára becsúszott ide, hogy megvizsgálja, valóban nem politizálnak-e itt a szatócsok? A történelmi logikából mindenesetre következik, hogy a Politikus Szatócs elnevezés az abszolutizmus előtt keletkezett.

      Müller az említetteken kívül még a Rózsakerthez, az Angolhoz, a Három Kapáshoz. Három Almához, Három Hollóhoz, Három Nyolcashoz és Három Heteshez címzett helyeket említi. E helyeken sütik a pompás rántottcsirkét és mérik az igazi budait, azaz sashegyit. Akinek ürmösre és gesztenyére fájt a foga, annak A Gazdag Asztalosnéhoz kellett elfáradnia. Vegyük mindehhez még hozzá az ősi Szép Juhászáét, Isten Szemét, Disznófőt, e már valódi kirándulásszámba menő helyeket és röviden megrajzoltuk a budai kiskorcsmaélet középkorát, a Krisztinaváros hegemóniáját.

  A Tabán végnapjainak leghíresebb kocsmája: Mély Pince

  Az újkor eseménye a Tabán feltámadásai s a budai korcsmavilág nagy együttes nyári diadala a pesti felett. Ez úgy történt, hogy a Tabán megcivilizálódott. Keserves ára volt ennek. Mintha egy férges fa száz ágából kilencvenötöt vágtak volna le! A maradékra azonban azt mondják, ez lesz valamikor a legszebb része egész Budapestnek. A tabáni kiskorcsmák addig is polgári csinosodással és pallérozottsággal várják a lipótvárosi autókat. Mert az történt, hogy amiképpen Orczy Lőrinc báró már 1760-ban megénekelte, hogy neki legbecsesebb a bugaci csárda szeglete, miért is abból soha ki ne fogyjék a kecskeméti kenyér és a körösi bor, azonképpen az elegánciában agyonfáradt pesti ember is megkíván egy kis természetet s egy kis egyszerűséget.
  A budai kiskorcsmák ma élik javakorukat. Alig hiszem, hogy ennyiféle egyéni korcsmát más város ki tudjon termelni. Van itt választék bőségesen! Halászlére menjünk a Duna mellé, avagy csülökre (nem birokra) Zsán bácsihoz?

  Nem tetszik ismerni Zsán bácsit a fogaskerekűn túl? (A síneken szabad átmenni, különben nem is lehetne eljutni hozzá.) Zsán bácsi úgy került a Kis- és Nagy-Svábhegy összeérő oldalára, hogy ezelőtt húsz évvel, ötvenegynéhány éves korában, mint nyugalombavonult főpincér akarta élvezni a természetet s e célból a Svábhegy oldalára járt ki napozni. A nap nem annyira neki kellett, mint beteges macskájának. Egy uratlan telek látta különösen szívesen az üdülőket. De ez csak látszat volt, mert egyszerre csak megjelent a tulajdonos.
  — Mit keres maga a más telkén, — riadt a gyanútlan üdülőre.
  Kérem, én azt hittem . . .
  Maga ne higyjen semmit, hanem ha telek kell, vegyen magának! Akár ezt is megveheti, ha ugyan van pénze — foglalóra . . .
  Zsán bácsi mindig gavallérokkal érintkezett; értette a dörgést: kivágott öl forintot foglalóra . . .
  A tulajdonos eltávozott, Zsán bácsi pedig abban a hiszemben volt, hogy végleg megszerezte »— a macskagyógyítás jogát. Csalódott. Legközelebb azt kívánták tőle, hogy vagy fizesse ki az egész vételárat, avagy vigye el a macskáját. Mit tett, mit nem tett Zsán bácsi? Nem vitte el a macskát, hanem most már a magáéban méri a bort s annak, aki nem hozott magával elemózsiát, csülökkel, csirkével szolgál.
  Említsünk egy másik végletet: az Ördögorom csárdát. Mielőtt rakétarepülőgépre ülök, idejövök holdbéli tájékot tanulmányozni. De igaz is, hol van Romlehner bácsi a Naphegyről, aki egy majoresco eleganciájával szolgálta ki vendégeit, tudtommal azonban a háború kitörése után nem volt szíve étlapot írni. Albeckernél alig kapunk helyet és ugyanez a veszély fenyeget Avarnál, helyesebben dr. Avarnál. (Csak operaénekesek lehessenek doktorok?) És a Vén diófa?

        
  Vén diófa levele már nem mondja, hogy a párom szeret- e, hanem, hogy Josephine Baker szerint is a legjobb nyaralóhely:
        a budai kiskorcsma.

  Én még nem csalódtam budai kiskorcsmában, ha csaknem egyben, Bruckbauerben, a Kedélyes Gyuriban, akiről azt mondták, hogy ő a leggorombább budai korcsmáros. Ebben csalódtam. Gyuri — ez ugyanis a gazda művészneve — megállt az ajtóban és másfél óráig szótlanul nézte a vendéglőkertet. Ilyen lehet az agy, amely a rádió-műembert kormányozza. Minden ment, mint a karikacsapás. Gyuri, úgy látszik, ugyanilyen tekintettel kormányozza azt a műveletet, amely a túróscsuszát és a székelygulyást hozza létre.
  De gorombáskodni, ha tudott is valamikor, alighanem már réges régen elfelejtett.
      Siklóssy László
       Új Idők 1928 július 8

  *most MKVM (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnál)